Hỗ trợ đơn vị kinh doanh trong khu vực đạt được tăng trưởng xuất khẩu

Cải thiện quan hệ giữa người mua hàng và nhà cung cấp.

Giới thiệu đối tác nước ngoài cho các nhà xuất khẩu.

Tư vấn cho các nhà xuất khẩu các chiến lược tiếp thị thích hợp cho các thị trường cụ thể.

Tăng cường mối quan hệ với các công ty khách hàng, nhằm khuyến khích và hỗ trợ cam kết của họ đối với tăng trưởng xuất khẩu.

Chuẩn bị tài liệu tóm lược cho chính phủ và quản lý cấp cao về các vấn đề liên quan đến thị trường.

Phát triển mối quan hệ với các chuyên gia tư vấn.

Quản lý các hội chợ thương mại và các hoạt động quảng bá khác.

Hỗ trợ các nhà xuất khẩu thiết lập hệ thống phân phối trong một thị trường cụ thể.

Thực hiện các nhiệm vụ nghiên cứu thị trường.

Thiết lập các nhiệm vụ kinh doanh cho các nhà xuất khẩu.

Quản lý văn phòng thương mại, bao gồm cả ngân sách và nhân viên.

Tham gia vào các hoạt động đại diện thương mại.