Tiếp cận:

IFC, là một trong những tổ chức tài chính phát triển đang nỗ lực hoạt động về sự đầu tư và phát triển bền vững ở các nền kinh tế đang phát triển, luôn áp dụng các tiêu chuẩn môi trường và xã hội trong mọi hoạt động đầu tư và tín dụng của mình nhằm giảm thiểu các tác động có hại đến môi trường và cộng đồng dân cư. Những tiêu chuẩn môi trường và xã hội này được được quy định trong Khung Phát triển bền vững của IFC, trong đó bao gồm Bộ Tiêu chuẩn hoạt động về Môi trường và Xã hội và Hướng dẫn Môi trường, Sức khỏe và An toàn (EHS). Những tiêu chuẩn này đã và đang được đánh giá là chuẩn mực bền vững đối với hoạt động đầu tư tư nhân trên toàn thế giới. Bộ Tiêu chuẩn hoạt động Môi trường và Xã hội (The Performance Standards) quy định vai trò và trách nhiệm của khách hàng khi xây dựng và quản lý những dự án nhận được sự hỗ trợ từ IFC. Bộ Tiêu chuẩn hoạt động Môi trường và Xã hội là xúc tác quy tụ các tiêu chuẩn khác nhau đang được sử dụng trong tài trợ tư nhân và chính sự quy tụ này tạo một sân chơi bình đẳng cho các tổ chức tín dụng. Một minh hoạ cụ thể là cho đến nay đã có 70 tổ chức tài chính áp dụng Nguyên tắc Xích đạo (the Equator Principles) – một bộ nguyên tắc được xây dựng dựa trên Bộ Tiêu chuẩn hoạt động Môi trường và Xã hội của IFC, nhằm đảm bảo các dự án họ tài trợ được thực hiện có trách nhiệm với xã hội và sử dụng các biện pháp bảo vệ môi trường tối ưu nhất. Nguyên tắc Xích đạo đã trở thành chuẩn mực tài trợ dự án toàn cầu. Nguyên tắc này đã làm thay đổi về chất phần lớn hoạt động tài trợ dự án trên thế giới, chiếm khoảng 80% tổng tài trợ dự án. Thêm vào đó, 32 tổ chức tín dụng xuất khẩu thuộc các nước thành viên OECD và 16 tổ chức tài chính phát triển Châu Âu cũng đang sử dụng Bộ Tiêu chuẩn hoạt động Môi trường và Xã hội của IFC để đánh giá các dự án do tư nhân đầu tư. IFC hiện đang lấy ý kiến rộng rãi để rà soát lại việc thực hiện Bộ Tiêu chuẩn hoạt động về Môi trường và Xã hội nhằm ngày càng nâng cao hiệu quả áp dụng của Bộ tiêu chuẩn này cũng như điều chỉnh cho phù hợp với những xu hướng mới của thị trường thế giới.

Do đó, chúng tôi cung cấp:

DỊCH VỤ XÃ HỘI:

Khảo sát về xã hội và môi trường, tư vấn cộng đồng; các sự kiện cộng đồng.

Chuẩn bị và giám sát kế hoạch triển khai tái định cư (RAP); kế hoạch phát triển dân tộc thiểu số (EMDP); kế hoạch phục hồi sinh kế.

Chuẩn bị và thực hiện chương trình khôi phục sinh kế ( dự án thủy điện Trung Sơn và  dự án mỏ Núi  Phao là các thí dụ điển hình ) cho các dự án ảnh hưởng tới các  cộng đồng dân cư ở các vùng nông thôn, miền núi và khu vực duyên hải.

Chuẩn bị và thực hiện chương trình xây dựng năng lực cho phát triển cộng đồng     bao  gồm  nâng cao nhận thức thay đổi các hành vi và kỹ năng.

DỊCH VỤ MÔI TRƯỜNG

Tiến hành khảo sát và điều tra nghiên cứu về mội trường.

Chuẩn bị đánh giá rủi ro/ tác động của môi trường  (EIA), kế hoạch quản lý môi trường; kiểm soát
sự thích ứng của môi trường.

Chuẩn bị và tiến hành chương trình xây dựng năng lực dựa trên bảo vệ môi trường, điều chỉnh và thích ứng với sự thay đổi khí hậu, sử dụng bền vững và quản lý tài nguyên thiên nhiên.

Tiến hành các khóa huấn luyện nâng cao nhận thức cho cộng đồng về bảo vệ môi trường.