DỊCH VỤ XÃ HỘI:

Tiến hành các khảo sát về xã hội và môi trường, tư vấn cộng đồng; các sự kiện cộng đồng.

Chuẩn bị và giám sát kế hoạch triển khai tái định cư (RAP); kế hoạch phát triển dân tộc thiểu số (EMDP); kế hoạch phục hồi sinh kế.

Chuẩn bị và thực hiện chương trình khôi phục sinh kế ( dự án thủy điện Trung Sơn và  dự án mỏ Núi  Phao là các thí dụ điển hình ) cho các dự án ảnh hưởng tới các  cộng đồng dân cư ở các vùng nông thôn, miền núi và khu vực duyên hải.

Chuẩn bị và thực hiện chương trình xây dựng năng lực cho phát triển cộng đồng     bao  gồm  nâng cao nhận thức thay đổi các hành vi và kỹ năng.

DỊCH VỤ MÔI TRƯỜNG

Tiến hành khảo sát và điều tra nghiên cứu về mội trường.

Chuẩn bị đánh giá rủi ro/ tác động của môi trường  (EIA), kế hoạch quản lý môi trường; kiểm soát
sự thích ứng của môi trường.

Chuẩn bị và tiến hành chương trình xây dựng năng lực dựa trên bảo vệ môi trường, điều chỉnh và thích ứng với sự thay đổi khí hậu, sử dụng bền vững và quản lý tài nguyên thiên nhiên.

Tiến hành các khóa huấn luyện nâng cao nhận thức cho cộng đồng về bảo vệ môi trường.