Đoàn doanh nghiệp Việt Nam thực hiện hàng trăm giao dịch triển vọng tại Triển lãm Seoul Food 2017

Đoàn doanh nghiệp Việt Nam thực hiện hàng trăm giao dịch triển vọng tại Triển lãm Seoul Food 2017 Thực phẩm Seoul Food 2017 do Cơ quan Xúc tiến thương mại và Đầu tư Hàn Quốc (KOTRA) chủ trì tổ chức từ ngày 16 -19/5/2017. Đây là sự kiện thường…

Read More

XU HƯỚNG PHÁT TRIỂN NỀN KINH TẾ THẾ GIỚI

ThS. Đỗ Thuý Mùi Khoa Sử Địa Abstract: World economy, nowadays develops into many different tendencies. My writing focuses on the development tendencies as: Economic Internationalization, World Economy transporms to the economy with material and techaical baes, World economic restrueture and renovcetion Tóm tắt. Nền kinh tế thế giới hiện…

Read More