BAN CỐ VẤN CẤP CAO CỦA PAT

Để quản lý chất lượng kỹ thuật, PAT Quốc tế đã thành lập một ban cố vấn cấp cao. Họ là những người có uy tín khoa học trong và ngoài nước  và cũng là chuyên gia  tư vấn trực tiếp tham gia và lãnh đạo các nhóm dự án về môi trường và xã hội. Đó là:

Ông. PIERRE ARNOUX

  

– Chuyên gia cao cấp về Xã hội & Môi trường

Tiến sĩ. TRẦN BÌNH ĐÀ

– Tiến sỹ Lâm Nghiệp

– Giảng viên của Trường Đại học Lâm nghiệp Việt Nam

Tiến sĩ. DƯƠNG KIM ANH

– Nghiên cứu viên cấp cao

– Tiến sĩ khoa học về Giới và Phụ nữ học

– Trưởng khoa Giới và phát triển Học viện phụ nữ Việt Nam

Bà. KIỀU PHƯƠNG

 

– Thạc sĩ quản lý dự án kinh tế và quốc tế

– Tư vấn cao cấp của  Finpro

 

CHUYÊN GIA CHÍNH CA CÔNG TY

PAT xây dựng và duy trì đội ngũ chuyên gia ở nhiều lĩnh vực khác nhau

Stt Tên Trình độ Công việc hiện tại Năm sinh
1 Trần Bình Đà (Mr.) Tiến sỹ Lâm Nghi ệp Giảng viên của Trường Đại học Lâm nghiệp Việt Nam 1976
2 Nguyễn  Nhật  Quang (Mr) Thạc sỹ Marketing xã hội Chuyên gia độc lập 1970
3 Hoà ng Vũ Thơ (Mr.) Tiến sĩ sinh học thực vật và di truyền rừng Nhà nghiên cứu, Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam 1963
4 Đặng Văn Luyến (Mr.) Thạc Sĩ Địa Kỹ Thuật Chuyên gia độc lập, Giảng viên Khoa Địa chất (HUS) 1957
5 Hoàng Thế Anh (Mr.) Thạc Sĩ Địa Vật Lý Môi Trường Cán bộ thường trực 1980
6 Dương Đức Hiếu (Mr.) Thạc Sĩ Xã Hội Học Cán bộ thường trực  1977
7 Nguyễn Hoài Nam (Mr.) Cử nhân Tài chính Cán bộ thường trực  1980
8 Trịnh Phi Hùng (Mr.) Cử nhân kinh tế Cán bộ thường trực  1980
9 Hoa Thanh Ngọc (Mr.) Kỹ sư thủy lợi Cán bộ thường trực  1979
10 Vũ Xuân Sơn (Mr.) Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh Cán bộ thường trực  1976
11 Nguyễn Thị Mơ (Ms.) Cử nhân Tài chính/ Cử nhân Ngoại ngữ Cán bộ thường trực  1994
12 Phạm Kiều Linh (Ms.) Cử nhân Tài chính Cán bộ thường trực  1993
13 Hoàng Hoa (Ms.) Thạc Sĩ Xã Hội Học Cán bộ thường trực  1979
14 Nguyễn Thị Hoa (Ms.) Cử nhân Kế toán Cán bộ thường trực  1981
15 Phạm Ngọc Điệp (Mr.) Cử nhân Quản trị Kinh doanh Cán bộ thường trực  1971