Dịch vụ của chúng tôi gồm:

  • Lập kế hoạch và thực hiện phục hồi sinh kế
  • Thiết kế và thực hiện chương trình dạy nghề và hỗ trợ việc làm
  • Thiết kế và thực hiện phát triển hộ nông dân (đào tạo, hỗ trợ thực hành, hỗ trợ tiếp cận thị trường
  • Thiết kế và thực hiện chương trình nâng cao năng lực cho các hộ gia đình và doanh nghiệp vừa và nhỏ
  • Tập huấn và truyền thông đại chúng về khôi phục sinh kế và phát triển hộ gia đình